Azerbaycan

Ulke

Başkenti Bakü’dür. Gürcistan, Ermenistan, İran, Türkiye ve Dağıstan Özerk Cumhuriyeti ile komşudur. Önemli şehirleri arasında Gence, Sumgayıt, Mingeçevir, Ali Bayramlı bulunur. Resmi dili Azerice, para birimi Manat’tır.

Coğrafi konumu
Orta Asya, Ortadoğu ve Ön Asya’nın ortasında, Kafkas dağlarının güneydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Yüzölçümü 86.660 km2, ülke sınırlarının toplam uzunluğu 3.660 km’dir. Kuzeyden Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, kuzeybatıdan Gürcistan, güneyden İran, güneybatıdan Ermenistan ve Türkiye, doğudan Hazar Denizi ile sınırlanmıştır. Türkiye ile doğrudan sınırı ancak Nahçivan Özerk Bölgesi ile olan 12 km’lik bölgedir. Azerbaycan, Nahçivan Özerk Bölgesi ile Dağlık Karabağ Özerk Yönetim Birimi’ni de içine almaktadır.

Topraklarının %50’si dağlık alanlardan oluşan ve denizden 657 metre yükseklikte bulunan Azerbaycan’da dağlık alanlar Büyük Kafkasya, Küçük Kafkasya ve Talış dağlarından meydana gelmektedir. En yüksek yeri olan Tufan Dağı 4.489 metredir. Hinal Dağı, Deli Dağı ve Kedidağı önemli dağlarıdır. Azerbaycan topraklarının %40’ı aşkın bölümü düzlüklerden oluşmaktadır. Yükselen dağ zirveleri, 2000 metreye kadar ulaşan yaylalar, ovalar ve bozkırların yanı sıra deniz yüzeyinden alçakta bulunan toprakları da vardır. Kur-Aras Ovası en büyük düzlüktür. En büyük gölü, 17,5 km2 ile Hacıkabul Gölü’dür. Sarısu, Candakar, Açınonur, Büyük Sur ve Göygöl ise diğer gölleridir. Ülkede Mingeçevir, Sarsank, Ceyranbatan ve Arapçay barajları bulunmaktadır.

Ülkenin iklimini, Büyük Kafkas Dağları’nın kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri, Küçük Kafkas Dağları’nın güneyden gelen sıcak ve tropik hava akımları ile Hazar Denizi etkilemektedir. Azerbaycan iklimi, dünyadaki 11 iklim çeşidinden dokuzuna sahiptir. Ancak hakim olan, subtropikal iklim tipidir. İç kesimler yazları sıcak ve kurak, kış aylarında ise ılıman ve soğuktur. Yıllık ortalama sıcaklık 12 derece civarındadır. Ülkede görülen iklim çeşitliliği, tarım ürünlerinde de çeşitliliğe olanak sağlamaktadır.

Azerbaycan, yeraltı kaynakları bakımından da oldukça zengin bir ülkedir. Ülke arazisinin %70’i petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından yüksek potansiyele sahiptir. Doğalgaz yatakları, petrol yataklarıyla ayrı ya da bir arada bulunmaktadır. Petrole göre daha derinlerde bulunan doğalgaz yatakları, petrol yataklarından daha az bilinmektedir. Üretime başlanıldığı yıllardan itibaren petrol rezervlerinin 25’sinden biraz fazlası, doğalgaz rezervlerinin ise 15’i tüketilmiştir. %50’si karada, %50’si Hazar Denizi’nde bulunan 70’ten fazla işletilir durumda petrol ve doğalgaz yatağı, Azerbaycan için önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte, ülkeyi büyük güçlerin nüfuz mücadelesinin ortasında bırakmaktadır. Bağımsızlık sonrasında Rusya, Azerbaycan’ı etki alanında tutarak Azerbaycan petrolü üzerinde Batı’nın nüfuzunu engellemeye çalışmıştır. Ancak Azerbaycan, Aliyev döneminde olduğu gibi kısa dönemli kesintilere rağmen Batı’ya yakınlaşma politikasını sürdürmüştür. ABD, Azerbaycan ile imzaladığı “Yüzyılın Anlaşmasıyla” Hazar petrolleri üzerinde ilk anlaşmayı yapmış ve bölge petrolüne olan ilgisini ortaya koymuştur. Rusya’nın muhalefetine rağmen ABD’nin desteğiyle inşasına başlanan ve Hazar petrolünü Türkiye üzerinden Batı pazarlarına taşıyacak olan Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı da 25 Mayıs 2005 tarihinde ABD’nin de katıldığı bir törenle işletmeye açılmıştır. Böylece Azerbaycan’ın Türkiye’ye ve Batı’ya yaklaşma politikası somut bir proje ile sonuçlanmıştır. Azerbaycan’ın enerji kaynakları üzerindeki nüfuz mücadelesinde ABD ve Batı ülkeleri açık bir şekilde Rusya’nın önündedirler. Boru hattının Türkiye’deki ABD üssü İncirlik’e yakın Ceyhan’da sona ermesi de ABD nüfuzunu pekiştirmekte ve adeta durumun sembolik bir göstergesi olmaktadır. Ülke, petrol ve doğalgazın yanı sıra demir, alüminyum, boksit, çinko, bakır, arsenik, molibden, kobalt, kurşun, barıt, kireçtaşı, mermer gibi yeraltı kaynakları bakımından da zengindir.

Tarihi
Eski zamanlardan Ortaçağa kadar, Azerbaycan terimi coğrafi olarak bugün İranın bir bölgesi olan Azerbaycan için kullanmaktaydı. Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyetinin bulunduğu yer ise Albanya veya Aran olarak tanınan bölgenin bir parçasıydı.

Selçukluların Azerbaycanda görülmeleri ise 1015-1021 yılları arasındadır. Bu dönemide Oğuzların göçlerinin sonucu Azerbaycanın Türkleştirilme ve İslamlaştırılma süreci hızlanmıştır. 1136da İldenizliler tarafından Tebrizde kurulan atabeyliğin egemenliğine girmiştir. Moğol istilalarından sonra İlhanlıların egemenliğine girmiş ve bir süre Altın Ordanın hakimiyetinde kalmıştır. 14. yüzyılda Karakoyunlular ve Akkoyunluların egemenliklerine girmiştir.

I. İsmailin Kızılbaş ordusu Azerbaycan Seferini gerçekleştirip 1500de Cabani Meydan Muharebeside Şirvanşah Ferruh Yasarın ordusunu yenmiş ve Tebrize girip Safeviler Böylece Azerbaycan Safevi egemenliğine girmiştir. Daha sonra da Afşarlar, ZendlerKaçarlar tarafından yönetilmiştir. Zand Hanedanının yıkılışı ile Kaçar Hanedanının kuruluşu sırasında burada Şirvan, Bakü, Kuba, Şeki, Gence, Karabağ, Revan, Nahcivan, Derbent, Serab, Lenkeran, Şeki, Şamahı, Tebriz, Urmiye, Erdebil, Hoy, Maku, Marağa ve Karadağ gibi de facto hanlıklar belirmiştir. 1804-1813 Rus-İran Savaşlarının ardından 1813 yılında bu hanlıkların büyük bir kısmı Rusya İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. Türkmençay AntlaşmasıRevan Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı ve Taliş Hanlığının güney bölümü üzerindeki hakimiyetini tanımıştır. kurmuştur. ve bağımsız ile İran, Rusyanın 1828de Rusya İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. 1918 - 1920de Kafkasya Kurultayını toplamış ve 28 Mayıs 1918de de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetini kurmuşlardır. Bu devlet Orta Doğuda ilk cumhuriyet olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Ancak 1920de Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliğine katılmıştır. 30 Eylül 1991de SSCB çöküşüyle bağımsızlığını yeniden ilan etmiştir.

Bugüne kadar Kafkaslarda Türkçülük hareketlerinin merkezi hep Bakü olmuştur. Bu düşüncenin önde gelenler Hüseynzade Ali Turan, Ahmet Ağaoğlu, Alimerdan Topçubaşov idi.

Dağlık Karabağ
Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ Ermeni tarafından işgal edilmiş ve Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi kararlarına rağmen de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kurmuşlardır.Yaklaşık bir milyon Türk Ermenilerin baskıları sonucu bölgeden göç etmiştir.Bu nedenle Dağlık Karabağda artık hemen hemen hiç Azeri yaşamamaktadır.